Livscyklusvurdering

Vi hjælper med udarbejdelse af LCA for jeres produkt.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med at lave en livscyklusvurdering (LCA) inden for følgende områder:

  • Udarbejdelse af LCA for jeres produkt i henhold til ISO 14040 og 14044
  • LCA screening af jeres produkt
  • LCA som værktøj i produktudvikling
  • LCA til Miljøvaredeklaration (EPD)

Første skridt på vejen mod at mindske jeres virksomheds belastning af miljøet er at kende jeres nuværende miljøpåvirkninger, og hvor de stammer fra. Her kommer livscyklusvurdering ind i billedet.

Livscyklusvurdering eller Life cycle assessment (LCA) er en robust metode til at estimere miljøpåvirkningerne og ressourceforbruget fra et produkt eller en service i hele livscyklussen (udvinding af råmaterialer, fremstilling, anvendelse og bortskaffelse/genanvendelse).

Læs her om Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands livscyklus-screening.

Danish Woodlands

Inputtet til LCA’en er data for forbrug af råmaterialer, kemikalier, energi, vand og transport samt affaldsproduktion og direkte emissioner til jord, vand og luft.

Outputtet fra LCA’en er produktets eller servicens potentielle påvirkning af en række miljøkategorier. Fx global opvarmning, økotoksicitet, human toksicitet, eutrofiering/næringssaltbelastning, forsuring, ozonlagsnedbrydning og forbrug af knappe ressourcer.

Software og databaser. Robuste og virkelighedsnære resultater kræver gode data som input til LCA’en. Datagrundlaget skal så vidt muligt være specifikt for det evaluerede produkt, dets fremstilling og den geografiske lokation. For at kortlægge hele forsyningskæden for et produkt er det nødvendigt at bruge databaseprocesser (opgørelser over forskellige aktiviteters udvekslinger med miljøet) samt lave solide antagelser.

Modellen for produktets livscyklus bygger man i en LCA software. LCA softwaren gør det muligt at lave produktspecifikke processer, bruge og tilpasse databaseprocesser, koble processer sammen, og evaluere deres miljøpåvirkninger enkeltvis eller sammen og meget mere.